Diagnòstic per imatge

Radiologia
Es tracta d’una de les eines més emprades per al diagnòstic mèdic, ja que amb un sol gest podem obtindre moltíssima informació. No només serveix per a valorar l’estat o els problemes ossis, sinó que també podem observar amb precisió l’estat de la cavitat toràcica i els òrgans que hi conté, així com de l’abdomen. A més, el nou sistema electrònic que hem incorporat a les instal·lacions de VOVET, ens permet obtenir imatges més nítides i de forma més ràpida, d’aquesta manera són necessàries menys exposicions i per tant menys irradiació per a obtenir la imatge diagnòstica desitjada.
Ecografia
Aquesta tècnica ens permet realitzar diagnòstics mitjançant un sistema no invasiu i innocu per a l’animal, que ens dóna una imatge dinàmica i en temps real de les diferents vísceres que volguem estudiar. Segons els òrgans que observem mitjançant aquest procediment, l’ordinador mostra diferents imatges per a que el veterinari pugui realitzar el diagnòstic. És una tècnica molt útil per a la detecció de diferents problemes viscerals (masses, hipertròfies, alteracions del teixit…), per al control i seguiment de la gestació, entre d’altres. A VOVET, disposem de l’equip necessari per a l’exploració abdominal. En cas que el pacient requereixi un estudi cardíac, el procediment corre a càrrec d’un professional extern.