Nous passaports per animals de companyia

A continuació us adjuntem una informació que creiem us pot ser d’utilitat a aquells que volgue viatjar amb els vostres animals dins dels estat membre de la Unió Europea.

A partir del proper dia 29 de desembre de 2014 entrarà en vigor el nou model de passaport pels desplaçaments sense ànim comercial per la Unió Europea de gossos, gats i fures, aprovat pel Reglament (UE) núm. 576/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juny de 2013 relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d’animals de companyia i pel qual es deroga el Reglament 998/2003.

Aquest Reglament estableix que els gossos, gats i fures hauran d’estar marcats amb la implantació d’un transponedor (o un tatuatge clarament llegible aplicat abans del 3 de juliol de 2011). A més, hauran d’anar acompanyats d’un passaport:

 • Amb l’antic model establert pels passaports emesos abans del 29 de desembre de 2014, o
 • Amb el nou model establert pels passaports emesos a partir del 29 de desembre de 2014.

 

Això vol dir que aquells que ja tingueu tramitat el passaport del vostre gos no heu de patir, doncs aquests encara tenen validesa per als deplaçaments intracomunitaris.

 

 

dog-1365229331Xui

 

 

Tot i això hi ha certs canvis que hem de tenir presents a l’hora de viatjar amb els nosatres animals. Entre els requisits de la nova normativa, se’n destaquen les següents novetats:

Nombre màxim d’animals de companyia

En el nou Reglament es determina que el nombre màxim de gossos, gats i fures que poden acompanyar al seu propietari o persona autoritzada durant un determinat desplaçament serà d’un màxim de 5.

Es permetrà que el nombre màxim d’aquests animals de companyia sigui superior a 5, quan es compleixin les condicions següents:

 1. Que el desplaçament sense ànim comercial dels animals de companyia es realitzi amb l’objectiu de participar en un concurs, exposició o activitat esportiva, o en un entrenament per a tals activitats.
 2. Que el propietari o la persona autoritzada faciliti proves escrites que els animals de companyia estan registrats o van a participar en una activitat de les contemplades en la lletra a), o amb una associació que organitzi aquestes activitats.
 3. Que els animals de companyia tinguin més de sis mesos d’edat.

 

Condicions aplicables als desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures entre estats membres de la UE

Aquests animals no es desplaçaran entre estats membres de la UE, tret que compleixin les condicions següents:

 1. Que estiguin marcats de conformitat amb un transponedor o un tatuatge clarament llegible aplicat abans del 3 de juliol de 2011.
 2. Que hagin estat objecte d’una vacunació antiràbica que compleixi els requisits de validesa que s’estableixen a l’annex III del propi Reglament.
 3. Que compleixin les mesures sanitàries preventives contra malalties o infeccions diferents de la ràbia que s’haguessin adoptat.
 4. Que vagin acompanyats d’un document d’identificació degudament emplenat i expedit de conformitat amb l’indicat en l’esmentat Reglament

 

Excepció a la condició de la vacunació antiràbica per a gossos, gats i fures joves

Els Estats membres podran autoritzar els desplaçaments sense ànim comercial al seu territori des d’un altre Estat membre, o des de territoris o tercers països de gossos, gats i fures que:

 1. Tinguin menys de 12 setmanes de vida i no hagin estat vacunats contra la ràbia.
 2. Tinguin entre 12 i 16 setmanes de vida i hagin estat vacunats contra la ràbia, però no compleixin encara els requisits de validesa establerts.

Aquesta autorització només podrà concedir-se si:

 1. El propietari o la persona autoritzada facilita una declaració signada en la qual s’expressi que els animals de companyia, des del seu naixement fins la data del seu desplaçament sense ànim comercial, no han tingut contacte amb animals salvatges d’espècies sensibles a la ràbia.
 2. Els animals de companyia viatgen amb la seva mare, de la qual encara depenen, i del document d’identificació que acompanya a la seva mare pot establir-se que, abans que naixessin, la mare havia rebut una vacunació antiràbica que complia els requisits de validesa establerts.

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat, i davant qualsevol dubte, consulteu a la clínica.